logotyp

Revize chladírenského zařízení

Provádíme - Revize

Revize úniku chladiv

S ohledem na tuto citaci, Nařízení Evropského parlamentu a rady 2037/2000 a č. 517/2014 provádíme revize těsnosti chladících zařízení certifikovanou osobou.

Nabízíme též zavedení Evidenční knihy zařízení, kde je nutné zapsat všechny poznatky z revize.

Odpovědnost za založení evidenční knihy předpisů a provádění pravidelných revizí nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.


 

Podrobnější informace zde:

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech má za cíl snížení emisí těchto plynů prostřednictvím množství opatření: pravidel pro držení, použití, znovuzískání a zneškodnění F-plynů (dale jen FP), podmínek pro umísťování na trh konkrétních typů výrobků nebo zařízení obsahujících nebo závislých na FP (zákazy), specifického používání těchto plynů (zákaz servisu), kvantitavních limitů pro uvádění na trh HFC látek (phase-down).

V listopadu 2012 navrhla Evropská Komise revizi nařízení (ES) 842/2006 o FP. Tato revize vyústila v Nařízení (EU) č. 517/2014 Evropského Parlamentu a Rady ze 16. dubna 2014. Toto nařízení nahrazuje Nařízení č. 842/2006.

Nařízení 517/2014 bylo zveřejněno 20. května 2014 a vstoupilo v platnost 9. června 2014. Nové nařízení bude závazné od 1. ledna 2015.

Cílem tohoto dokumentu je vysvětlení hlavních změn a povinností vyplývajících z Nařízení 517/2014 a jeho dopadů na obor chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel.

Omezování úniků

Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry je zakázáno, pokud toto vypouštění není technicky nezbytné pro určené použití.

Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, přijmou preventivní opatření, aby zabránili jejich neúmyslnému vypouštění (dále jen „únik“). Přijmou veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření za účelem minimalizace úniků fluorovaných skleníkových plynů.

Je-li zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů, provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez zbytečného prodlení opraveno.

 

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinnen přijmout veškerá technicky a ekonomicky možná opatření, aby zabránil a minimalizoval neúmyslné úniky FP. Nové! Je-li zjištěn únik, musí provozovatel zajistit opravu bez prodlení!!! Do jednoho měsíce po opravě zajistí kontrolu opravy prostřednictvím certifikované osoby.

Kontrola těsnosti a systémy detekce úniků

Jakých zařízení se kontroly těsnosti týkají?

Stacionární chladicí zařízení Stacionární klimatizační zařízení Stacionární tepelná čerpadla Nově! Chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů Pozor článek 2, odst. 23 definuje “stacionární” jako “obvykle se nepřesouvající během provozu a zahrnující přenosná pokojová klimatizační zařízení”. Přenosná pokojová klimatizační zařízení jsou zde zahrnuta nově!

Kontroly těsnosti založené na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)

N. 517/2014 mění systém limitů kontrol těsnosti z kilogramů na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

  • 3kg › 5 tun CO2-eq
  • 30kg › 50 tun CO2-eq
  • 300kg › 500 tun CO2-eq

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq: CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)

Pozor! Toto opatření se nevztahuje na chladivo R22 a jiné regulované látky, protože se řídí Nařízením (ES) č. 1005/2009.

Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

převod CO2-eq

POZOR! – pro zařízení s obsahem FP min. 3 kg se začnou používat přepočty nové limity dle CO2-eq od 1.ledna 2015.

POZOR! – požadavky na kontrolu těsnosti se nevztahují do 31. prosince 2016 na zařízení, která obsahují méně než 3 kg FP. Od 1. ledna 2017 se však také u těchto zařízení bude postupovat podle množství FP v náplni zařízení vyjádřených v CO2-eq, a proto se bude nově povinnost kontroly těsnosti vztahovat také na zařízení, která obsahují méně než 3kg FP!

Na zařízení obsahující méně než 3 kg chladiva se budou případné kontroly těsnosti vztahovat až od 1.1. 2017 a to pouze v případě, že jejich ekvivalent CO2 bude minimálně 5 tun (všechna červeně označená chladiva v tabulce).

Četnost kontrol těsnosti

Četnost kontrol zůstává stejná jako doposud. Nově platí opatření, že se systémem detekce úniků se kontrola zařízení sobsahem FP nejméně 5 tun CO2-eq prodlužuje ze 12 měsíců na 1x za 24 měsíců – viz tabulka níže:

tabulka tabulka-kontrol

 

 

POVINNOSTI PROVOZOVATELE KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Vést „Evidenční knihu zařízení“ – Datum vyhotovení – Jméno, adresu – Druh a velikost náplně chladiva zařízení – Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace – Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou.

 

  • Do „Evidenční knihy zařízení“ zaznamenávat tyto údaje:
  • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
  • Závady a poplachy stahující se k zařízení
  • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
  • Výsledky detekce netěsnosti
  • Jména osoby, která provedla úkony
  • Úřední razítko

 

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace: – Jméno dodavatele, nebo montážní firmy – Druh chladicího systému – Identifikační číslo – Druh chladiva a hmotnost náplně – Datum kontroly – Datum uvedení do provozu.

Provozovatel zařízení je povinen uchovat „Evidenční knihu zařízení“ v místě provozu zařízení po dobu 5 let.

Kontaktní osoby

Milan Štefl
Telefon: +420 603 499 732
E-mail: milan.stefl@stekom.cz

Pavel Štefl
Telefon: +420 724 286 904
E-mail: pavel.stefl@stekom.cz
Skype: pavel.stefl1
Kontakt

PROVOZOVNA:
Pod továrnou 446
Kaznějov
33151

IČ: 69934223
DIČ: CZ5508231883
Stekom - autoklimatizace , chlazení , chladírenské kompresory,nezáviské topení, servis Kerstner, vestavby BOOT
info@stekom.cz
www.autoklimatizace.info
AK Klima člen CARHEATING GROUP

- autoklimatizace, chlazení a nezávislé topení

kompletní servis v oblasti autoklimatizací a nezávislého topení.
Nákupní košík
položek v košíku: 0
peněz v košíku: 0 Kč

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign